Títol VII: Modificacions dels Estatuts. Dissolució de la Societat

06 set. 2011

Article 29. Qualsevol proposta de modificació dels presents Estatuts ha de ser tramitada a través de la Junta de Govern i sotmesa a l’aprovació d’una Assemblea General extraordinària. La convocatòria de l’Assemblea haurà de transcriure el text de la proposta. La proposta de modificació haurà d’obtenir la meitat més un dels vots emesos pels membres presents a l’Assemblea, i haurà de ser aprovada pel Ple de l’IEC.

Article 30. Una eventual proposta de dissolució de la Societat ha de ser avalada almenys pels dos terços dels membres que componen la Societat. Serà tramitada per la Junta de Govern i constituirà l’únic punt de l’ordre del dia exprés a la convocatòria de l’Assemblea General extraordinària. Es convertirà en decisió ferma en el cas d’obtenir els dos terços de vots favorables dels membres de la Societat presents a l’Assemblea. Però perquè la dissolució sigui efectiva haurà de ser acceptada pel Consell Permanent de l’IEC i aprovada pel Ple de l’Institut per majoria absoluta.

Article 31. En cas de dissolució, els béns i recursos existents, i la documentació de la Societat passaran a integrar-se amb els de l’Institut d’Estudis Catalans.