Títol IV: Altes i baixes de membres

06 set. 2011

Article 13. Qualsevol persona física o jurídica que vulgui formar part de la Societat podrà sol·licitar-ho a la Junta de Govern, la qual deliberarà sobre cada cas i n’acordarà l’admissió, si la considera convenient, tot lliurant a l’interessat l’alta com a membre actiu o com a membre associat, segons la seva condició.

Article 14. La quota anual que els membres actius i associats de la Societat hauran de satisfer serà sotmesa per la Junta de Govern a l’aprovació de l’Assemblea General. La quota de les persones jurídiques o institucions serà el doble de la que sigui fixada als membres que són persones físiques.

Article 15. La Junta de Govern té la facultat de cursar la baixa de qualsevol membre actiu o associat quan hagin transcorregut dos anys sense satisfer la quota.