Títol V: Òrgans de govern: l’Assemblea General

06 set. 2011

Article 16. La celebració de jornades i sessions d’estudi és un dels objectius expressos de la Societat. Llevat que factors externs greus ho impedeixin, se celebrarà almenys una sessió d’estudi cada any. Data, localitat i actes de les jornades o sessions d’estudi seran determinades per la Junta de Govern i anunciats oficialment a tots els membres mitjançant una circular, almenys amb un mes d’antelació, el qual anunci servirà de convocatòria.

Article 17. Dins el marc de les jornades o sessions d’estudi esmentades a l’article 16, tindrà lloc cada any una assemblea general, amb caràcter d’ordinària, amb l’ordre del dia explícit a la convocatòria o anunci. Els membres actius tenen el dret i —llevat que hi hagi un impediment justificat— el deure d’assistir-hi; els membres associats en tenen el dret, però no el deure. A més dels punts que calgui tractar-hi, a l’Assemblea el secretari llegirà una memòria d’activitats i el tresorer exposarà l’estat de comptes.

Article 18. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter d’extraordinària quan les disposicions vigents ho exigeixin, quan ho acordi la Junta de Govern en consideració a les coses que hi hauran de ser tractades, o a petició d’una tercera part dels membres actius de la Societat. La convocatòria de l’Assemblea General extraordinària, amb ordre del dia, serà feta per la Junta de Govern amb un mínim d’un mes d’anticipació.

Article 19. Tots els acords de les assemblees generals, llevat dels casos previstos expressament als presents Estatuts, s’adoptaran per majoria simple de vots dels membres presents, tant actius com associats, amb el vot diriment del president de la Junta de Govern, que ho és també de la Societat i de les assemblees, en el cas de paritat. El vot dels membres actius que són persones físiques pot ser delegat.