Títol III: Composició. Idiomes

06 set. 2011

Article 9. La Societat és composta de dues categories de membres: membres actius i membres associats.

Article 10. Tenen la categoria de membres actius de la Societat aquelles persones físiques residents dins l’àmbit dels territoris de llengua catalana que hagin estat admeses per la Junta de Govern. Tenen igualment la categoria de membres actius aquelles persones jurídiques o institucions, amb domicili dins l’àmbit damunt esmentat, que hagin estat admeses per la Junta de Govern.

Article 11. Tenen la categoria de membres associats aquelles persones físiques i jurídiques o institucions residents fora de l’àmbit expressat a l’article 10.

Article 12. L’idioma oficial de la Societat és el català, que serà la llengua utilitzada normalment en els seus actes i en les seves publicacions. La Junta de Govern té, tanmateix, la facultat d’acceptar o de refusar l’ús d’altres llengües en les publicacions de la Societat.