Títol I: Denominació. Naturalesa. Finalitat

06 set. 2011

Article 1. D’acord amb l’article 8 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans i d’acord també amb els articles 58 i 65 del seu Reglament de règim interior, vigents actualment, es crea la Societat Catalana d’Estudis Hebraics.

Article 2. La Societat Catalana d’Estudis Hebraics és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció Històrico-Arqueològica. Es regeix per aquests Estatuts i pels Estatuts i el Reglament esmentats a l’article 1.

Article 3. La Societat té per finalitat:

a) D’una manera general, el conreu dels estudis històrics i filològics relacionats amb la història del poble jueu i de la cultura hebrea (incloent-hi la producció literària en llengua aramea) des dels temps bíblics fins a l’època actual, arreu on aquests s’hagin desenvolupat o es desenvolupin;

b) I d’una manera específica, la recuperació, la promoció, l’estudi i la difusió del patrimoni arqueològic i documental dels jueus catalans de l’edat mitjana i de llur història politicosocial, religiosa i cultural.

Entre els objectius de la Societat figuren la celebració de jornades d’estudi, l’elaboració de projectes de treball, el foment de les publicacions i la constitució d’un fons bibliogràfic especialitzat.